NOVINKY

arr3Pohřební ústav a krematorium LiberecPředstavujeme garanta naší sekce Poradna Pohřební ústav Likrem s.r.o., který působí v oblasti...

KONTAKTY

Likrem s.r.o. - krematorium
U krematoria 460
Liberec 1, 460 01
tel: 485 102 274
napište nám


 

JAK ZAŘÍDIT POHŘEB?

V dnešní době je spousta pohřebních služeb, které pomáhají s organizací smutečného obřadu. Avšak určité kroky musíte učinit sami. Pozůstalí dědicové by měli brát organizaci a přípravu pohřbu a zajištění hrobu nejen jako formu útěku od onoho smutného faktu, ale i jako mravní povinnost. Udělejme něco naposledy pro svého blízkého.

1. krok aneb úmrtí blízkého

V situaci, kdy blízký umře mimo zdravotnické zařízení, je povinností každého zavolat lékaře první pomoci nebo praktického lékaře, aby Vám mohl následně vystavit list o prohlídce mrtvého. Tento list se nazývá – ohledací list.

V případě, kdy blízký umře ve zdravotnickém zařízení či v ústavu sociální péče, Vám ohledací list vystaví lékař konající službu. Lékař rozhodne, zda-li je nutné další šetření příčin smrti a nebo to nutné není. Nemusíte se bát, že se o tom nedovíte. Rodinným příslušníkům se dá o úmrtí vědět osobně nebo telefonicky.

2. krok aneb kontaktování pohřební služby

Možný výběr pohřebních služeb není nijak omezen místem úmrtí. Mezi jedno z nejčastějších kritérií výběru pohřební služby patří tzv. Znak kvality, který je na dobu určitou propůjčován Sdružením pohřebnictví (www.pohrebnictvi.cz).

3. krok aneb objednání pohřbu

Už máte vybranou pohřební službu. Pohřební služba se může postarat nejen o samotné pohřbení, ale i o přepravu a úpravu těla zemřelého. Dále nabízí různé druhy rakví, květiny, řečníka, parte, hudební doprovod, smuteční hostinu, dopravu pozůstalých, různé náboženské úkony, duchovního, atd.
Během objednávání pohřbu v provozovně pohřební služby budete potřebovat občanský průkaz objednavatele pohřbu i zesnulé osoby (je-li k dispozici), rodný a oddací list zesnulé osoby (jsou-li k dispozici), oblečení pro zesnulého k uložení do rakve (mimo obuv) a fotografii zesnulého (chcete-li ji některak použít).

4. krok aneb objednání hrobového místa

Smlouva o nájmu hrobového místa se uzavírá s provozovatelem pohřebiště, a to písemnou formou. Tato smlouva musí především obsahovat údaje o výši nájemného a údaje o výši úhrady za služby spojené s nájmem. Cena za nájem hrobového místa je splatitelná předem na celou dobu trvání (většinou 10 let).
Nájem je lepší sjednat předem, to znamená na dobu předcházející pohřbení či uložení urny.
Výběr míst je čistě individuální, ale preferovány jsou hřbitovy a místa, která se pozůstalým líbí, nebo ke kterým měl zesnulý nějaký vztah.

Náhrobek a další sounáležitosti se mohou zařídit až po uzavření smlouvy o nájmu. Je vhodné si přečíst řád příslušného pohřebiště, aby nedocházelo k nějakým rozporům.

Nevíte si rady? Jaké místo zvolit? Ministerstvo pro místní rozvoj uveřejnilo databázi všech veřejných i neveřejných pohřebišť na stránkách portálu veřejné správy.

5. krok aneb oznámení pohřbu (parte)

Slovem parte se označuje úmrtní oznámení a s tím spojené informace o pohřbu. Každý adresát tohoto smutného oznámení je zpravidla považován za hosta obřadu. Jako ukázka dobrých mravů se považuje účast nebo alespoň jiná forma projevení soustrasti příbuzným zesnulého.

Kondolence se dá vyjádřit soustrastnou návštěvou (většinou do dvou týdnů po pohřbu), podáním ruky před pohřbem nebo po pohřbu a dále ručně psaným dopisem.

6. krok aneb pohřbení zesnulého

Dříve než dojde k samotnému pohřbení zesnulého, musí se vykonat několik posledních záležitostí, které spočívají v zaopatření těla zesnulého (omytí těla a další úpravy, oblečení do šatu nebo rubáše a nakonec samotné uložení do rakve). Rakev se zesnulým je poté uložena do hrobu nebo hrobky na neveřejném či veřejném pohřebišti. Rakev rovněž může být zpopelněna v žárovišti krematoria.

Zákon č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů obsahuje:
- jiné způsoby pohřbení (než výše zmíněné) nejsou dovoleny
- pohřbení smí vykonávat jen živnostníci s koncesí a provozovatelé veřejných i neveřejných pohřebišť

I po delší době po pohřbu je možné uspořádat menší obřady určené k rozloučení se zesnulým – např. formou zádušního obřadu nebo společného uložení urny.

Veřejné služby jsou nápomocí při těchto smutečných obřadech, ale hlavní slovo je na pozůstalých pověřených zařizováním obřadu. Obřady umožňují pochopení ztráty blízkého člověka jako realitu, doprovození zesnulého na jeho poslední cestě a kondolování příbuzným zesnulého.

7. krok aneb vyřizování po úřadech

Po uložení a rozloučení se zesnulým musíme vyřídit několik praktických věcí spojených se závazky zesnulého.
V takovéto situaci je třeba se obrátit na sociální odbor úřadu obce s rozšířenou působností (informace o případných sociálních dávkách a jiné pomoci), správu sociálního zabezpečení (přiznání vdovského, vdoveckého nebo sirotčího důchodu a jiné informace) a notáře (vyřízení pozůstalosti a dědictví).

V situaci, kdy pozůstalí pověření zařizováním obřadu nemají hmotných statků na uskutečnění obřadu, není hanbou požádat o pomoc příbuzné, přátelé, církev nebo obec.

Zda-li za smrt blízkého nese odpovědnost nějaká fyzická či právnická osoba, může se činit nárok na odškodnění (např. v případě spáchání trestného činu, pracovního úrazu nebo nemoci způsobené prací v daném povolání).
Tyto případy vyřizuje Ministerstvo spravedlnosti (odbor odškodňování).