NOVINKY

arr3Pohřební ústav a krematorium LiberecPředstavujeme garanta naší sekce Poradna Pohřební ústav Likrem s.r.o., který působí v oblasti...

KONTAKTY

Likrem s.r.o. - krematorium
U krematoria 460
Liberec 1, 460 01
tel: 485 102 274
napište nám


 

VYHLÁŠKA č. 379/2001 Sb....


379/2001 Sb.

VYHLÁŠKA

Ministerstva pro místní rozvoj

ze dne 17. října 2001,

kterou  se  stanoví  obsah  a  rozsah specializované odborné přípravy k
provozování   pohřební  služby,  provádění  balzamace  a  konzervace  a
provozování krematoria

Ministerstvo  pro  místní  rozvoj stanoví podle § 31 zákona č. 256/2001
Sb.,  o  pohřebnictví  a o změně některých zákonů, (dále jen "zákon") k
provedení § 6 odst. 3, § 10 odst. 3 a § 13 odst. 3 zákona:

§ 1

Provozování pohřební služby

Specializovaná  odborná  příprava požadovaná podle § 6 odst. 2 zákona k
provozování pohřební služby zahrnuje

a)  provozní část v rozsahu minimálně 40 vyučovacích hodin zaměřenou na
sjednávání pohřbení a psychologii jednání s lidmi, postupy při přepravě
a pohřbívání lidských pozůstatků, úpravu, přechodné uložení a vystavení
lidských  pozůstatků,  bezpečnost  a  zdraví  při  práci,  technické  a
provozní vybavení pohřební služby;

b)  ekonomickou část v rozsahu minimálně 20 vyučovacích hodin zaměřenou
na  ekonomiku  provozování  pohřební  služby  včetně účetnictví, cenové
kalkulace, evidence, odměňování a daňové problematiky;

c)  právní  část  v rozsahu minimálně 20 vyučovacích hodin zaměřenou na
úpravu  zacházení  s  lidskými pozůstatky1) a znalosti vybraných částí
občanského,  obchodního,  pracovního,  živnostenského a trestního práva
souvisejících s provozováním pohřební služby.

§ 2

Provádění balzamace a konzervace

Specializovaná  odborná příprava požadovaná podle § 10 odst. 2 zákona k
provádění balzamace a konzervace zahrnuje

a) provozní část v rozsahu minimálně 260 vyučovacích hodin zaměřenou na
postupy  při balzamaci a konzervaci, na bezpečnost a zdraví při práci a
na otázky technického a provozního vybavení;

b)  ekonomickou část v rozsahu minimálně 20 vyučovacích hodin zaměřenou
na ekonomiku provádění balzamací a konzervací včetně účetnictví, cenové
kalkulace, evidence a daňové problematiky;

c)  právní  část  v rozsahu minimálně 20 vyučovacích hodin zaměřenou na
úpravu  zacházení  s  lidskými pozůstatky1) a znalosti vybraných částí
základů občanského, živnostenského a trestního práva.

§ 3

Provozování krematoria

Specializovaná  odborná příprava požadovaná podle § 13 odst. 2 zákona k
provozování krematoria zahrnuje

a)  provozní část v rozsahu minimálně 40 vyučovacích hodin zaměřenou na
nakládání s lidskými pozůstatky před zpopelněním, zpopelňování lidských
pozůstatků  a  lidských ostatků a jejich ukládání do uren, problematiku
provozování  kremačních  pecí  a souvisejících technických a provozních
zařízení,  na  bezpečnost  a  zdraví  při  práci  a  na  otázky ochrany
životního prostředí;

b)  ekonomickou část v rozsahu minimálně 20 vyučovacích hodin zaměřenou
na   ekonomiku   provozování   krematoria   včetně  účetnictví,  cenové
kalkulace, evidence, odměňování a daňové problematiky;

c)  právní  část  v rozsahu minimálně 20 vyučovacích hodin zaměřenou na
úpravu  zacházení  s  lidskými pozůstatky1) a znalosti vybraných částí
základů  občanského, obchodního, pracovního, živnostenského a trestního
práva  a  právních  úprav  souvisejících  s  provozováním  krematoria z
hlediska ochrany životního prostředí a energetiky.2)

§ 4

Úspěšné   absolvování  specializované  odborné  přípravy  se  prokazuje
dokladem obsahujícím

a) registrační číslo dokladu,

b) název a adresu vzdělávacího zařízení,

c)  údaje  o uchazeči (jméno a příjmení, datum narození, místo trvalého
pobytu,  u  cizince  místo  pobytu  mimo  území České republiky a místo
pobytu v České republice),

d) název oboru, pro nějž je doklad vydán,

e) den vydání dokladu,

f) otisk razítka vzdělávacího zařízení.

§ 5

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2002.

Ministr:

Ing. Lachnit, CSc. v. r.

1)  Například zákon č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví a o změně některých
zákonů,  vyhláška č. 19/1988 Sb., o postupu při úmrtí a o pohřebnictví,
vyhláška č. 11/1988 Sb., o povinném hlášení ukončení těhotenství, úmrtí
dítěte a úmrtí matky.

2)   Například   zákon   č.   309/1991  Sb.,  o  ochraně  ovzduší  před
znečišťujícími látkami (zákon o ovzduší), ve znění pozdějších předpisů,
zákon  č. 125/1997 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů, zákon
č.  458/2000  Sb.,  o  podmínkách  podnikání a o výkonu státní správy v
energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon).